Những trường hợp người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Những trường hợp người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động Cơ sở pháp lý + Nghị định Số: 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam + Bộ luật lao động số…