Thủ tục đề nghị xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động

  Thủ tục đề nghị xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động + Nghị định Số: 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam + Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 được Quốc hội nước…